Przetwarzanie danych osobowych

Niniejszy dokument podsumowuje podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej www.xxx.cz (zwanej dalej Witryną). Operator strony internetowej Vladimír Bárta (zwany dalej Operatorem), z siedzibą pod adresem Špindlerův Mlýn, Bedřichov 130,543 51, nr identyfikacyjny: 61241806, działa jako administrator danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej 2016/679, ogólnym rozporządzeniem o przetwarzaniu danych.

Dane gromadzone przez Operatora

Dane, które Operator gromadzi w związku z wypełnionym formularzem kontaktowym na Stronie internetowej, obejmują imię i nazwisko użytkownika, numer telefonu i adres e-mail (zwane dalej "Danymi osobowymi") oraz treść wiadomości lub zapytania w formularzu kontaktowym. Wyrażając zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, Użytkownik udziela Operatorowi zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie, w jakim zostały one podane przez Użytkownika, tj. w zakresie formularza kontaktowego na Stronie Internetowej. Wyrażając zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie Danych Osobowych w celu identyfikacji Użytkownika oraz przesyłania ofert handlowych. Wyrażając zgodę, Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia oświadcza, że zwrócił się do swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica) o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych, kto przetwarza dane i jak długo

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niniejsza zgoda. Na podstawie tej zgody Dostawca jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji działań marketingowych, tworzenia ankiet i statystyk biznesowych dotyczących zachowań, wysyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy nr 480/2004 Coll. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego (w tym wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną), dostarczania informacji zawodowych i marketingowych, wszystko za pomocą dowolnych środków komunikacji, w szczególności za pośrednictwem usług internetowych, poczty elektronicznej, telefonu i poczty. Może to również obejmować komunikację reklamową, ukierunkowane oferty handlowe, badania marketingowe i analizy z wykorzystaniem danych uzyskanych z badań i/lub publicznie dostępnych źródeł. Operator może również kontaktować się z Użytkownikami w kontekście badań i analiz marketingowych w celu poprawy jakości usług świadczonych w Serwisie. W celu realizacji tych ofert i działań informacyjnych Operator może korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane na zlecenie.
Operator zazwyczaj przetwarza dane użytkownika we własnych systemach komputerowych, chociaż może również korzystać z systemów stron trzecich (tzw. Podmiotów przetwarzających). Strony te będą jednak miały dostęp do tych danych tylko tak długo, jak będzie to konieczne i w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi i przestrzegania wymogów prawnych. Dane zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego są zwykle przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie zwykle 6-12 miesięcy po wycofaniu. Następnie przez rozsądny okres czasu przechowywane są zazwyczaj tylko podstawowe dane identyfikacyjne oraz dane dotyczące udzielenia/wycofania zgody. Wszystkie dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego są przechowywane na bezpiecznym serwerze.

Prawa użytkownika związane z ochroną danych i wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub skargi wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych, dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych, usunięcia danych i innych praw przewidzianych w RODO.
Ta dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili bezpłatnie odwołana przez użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@pensionmonika.cz. Wycofanie zgody jest również możliwe bezpośrednio z każdej informacji handlowej wysłanej pocztą elektroniczną.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie ma również wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie prawnej innej niż zgoda.